تبلیغات
بیقرار ظهور

عمر طبیعى‏

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله : من اراد البقاء ، و لا بقاء ، فلیباكر الغذاء و لیجود الحذاء و لیخفّف الرّداء و لیقلّ مجامعة النّساء .

رسول اكرم ( ص ) فرموده است : كسى كه میخواهد در این جهان ناپایدار باقى بماند و با عمر طبیعى زیست كند چند نكته را مراعات نماید : هر روز صبح بقدر كافى غذا بخورد و كفشى بپوشد كه پا را نزند و با آن به راحتى راه برود ، لباس سبك در بر كند كه خسته نشود ، و عمل جنسى را تقلیل دهد و كمتر با زنان بیامیزد .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :