تبلیغات
بیقرار ظهور

ارزش معنوى جهاد

عن الباقر علیه السّلام انّه قال : لا فضیلة كالجهاد و لا جهاد كمجاهدة الهوى .

امام باقر علیه السّلام فرمود : هیچ فضیلتى بقدر جهاد ارزش معنوى ندارد و هیچ جهادى همانند مجاهده در راه غلبه بر هواى نفس نیست .

 عن الكاظم علیه السّلام انّه قال لهشام بن حكم فی خبر طویل : و جاهد نفسك لتردّها عن هواها فانّه واجب علیك كجهاد عدوّك .

 حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام ضمن حدیث مفصّلى بهشام - بن حكم فرمود : با نفس خود جهاد كن تا آن را از هوى و تمایلات ناروایش بازدارى .

 چه مجاهده با نفس ، مانند پیكار با دشمن بر تو واجب و لازم است .

 عن موسى بن جعفر علیه السّلام قال انّ رسول اللَّه صلّى اللَّه علیه و آله بعث سریّة فلمّا رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر و بقى علیهم الجهاد الاكبر .

 قیل یا -

رسول اللَّه و ما الجهاد الاكبر قال جهاد النّفس .

پیغمبر اكرم بسربازانى كه از جبهه جنگ برگشته بودند فرمود : در گشایش و رحمت باشند مردمى كه جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اكبر بعهده آنان باقى مانده است .

 عرض شد یا رسول اللَّه جهاد اكبر كدام است ، فرمود جهاد با نفس .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :