تبلیغات
بیقرار ظهور

امتحان عاقل و احمق‏

عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام : اذا اردت ان تختبر عقل الرّجل فی مجلس واحد ، فحدّثه فی خلال حدیثك بما لا یكون ، فان انكره فهو عاقل ، و ان صدّقه فهو احمق .

 قال علىّ علیه السّلام : عند بدیهة المقال تختبر عقول الرّجال .

امام صادق علیه السّلام فرموده : اگر خواستى در یك مجلس و با اوّلین برخورد ، عقل كسى را امتحان كنى مطلبى را كه ناشدنى و غیر قابل وقوع است در ضمن سخنان خود با وى بمیان بگذار ، اگر سریعا بنادرستى مطلب متوجّه شد و آن را تكذیب كرد مرد عاقلى است و اگر آن را صحیح تلقّى نمود و تأیید كرد مرد احمق و كوتاه فكرى است .

 على علیه السّلام فرموده : عقل‏هاى مردم را میتوان از سخنانى كه فورى و بالبداهه میگویند آزمایش نمود .

 امام باقر علیه السّلام قصد مسافرت داشت .

 پدر گرامیش حضرت سجّاد علیه السّلام در ضمن سفارشهاى خود باو فرمود : فرزند عزیز ، از رفاقت و آمیزش با احمق بپرهیز و از او دورى كن و از بحث و مذاكره با او اجتناب نما .

 سپس در بیان مراتب كوته‏بینى و نارسائى فكر احمق فرمود :

ان تكلّم فضحه حمقه ، و ان سكت قصر به عیّه ، و ان عمل افسد ، و ان استرعى اضاع ، لا علمه من نفسه یغنیه ، و لا علم غیره ینفعه ، و لا یطیع ناصحه ، و لا یستریح مقارنه ، تودّ امّه ثكلته ، و امرأته انّها فقدته ، و جاره بعد داره ، و جلیسه الوحدة من مجالسته ان كان اصغر من فی المجلس اعیى من فوقه ، و ان كان اكبرهم افسد من دونه .

اگر سخن بگوید حماقت و نادانیش او را رسوا خواهد كرد ، اگر سكوت كند نارسائى و عجزش ظاهر می گردد ، اگر بكارى دست بزند آن را خراب می كند ، اگر رازى بوى سپرده شود افشا مینماید ، نه دانش خودش او را بى‏نیاز می كند و نه از دانش دیگران بهره‏مند می گردد ، اندرز - گوى خود را اطاعت نمی كند ، و رفیق خود را راحت نمیگذارد ، مادرش مرگ او را دوست دارد تا در عزایش گریه كند و زنش آرزوى جدائى ویرا در مغز مى‏پرورد ، همسایه‏اش تمنّا دارد كه از منزل او دور باشد ، و همنشینش از ترس مجالست با او در تنهائى و سكوت بسر میبرد ، موقعى كه احمق در مجلس دیگران شركت می كند اگر حضّار محضر از او بزرگتر باشند همه آنها را عاجز می كند و اگر از وى كوچكتر باشند با رفتار و گفتار احمقانه خود آنان را گمراه مینماید .

قال علىّ علیه السّلام : صدیق الاحمق فی تعب .

على علیه السّلام فرموده : كسى كه رفیق احمق دارد همواره در رنج و ناراحتى است .

 عن الصّادق علیه السّلام : من لم یجتنب مصاحبة الاحمق یوشك ان یتخلّق باخلاقه .

امام صادق علیه السّلام فرموده است : كسى كه از رفاقت و همنشینى با احمق پرهیز نكند تحت تأثیر كارهاى احمقانه وى واقع مى‏شود و خیلى زود باخلاق ناپسندش متخلّق می گردد .

 قال علىّ بن الحسین علیه السّلام : یا بنىّ ایّاك و مصاحبة الاحمق فانّه یرید ان ینفعك فیضرّك .

حضرت سجّاد علیه السّلام بفرزندش امام باقر فرموده است : از رفاقت با احمق پرهیز كن چه او اراده می كند بنفع تو قدمى بردارد ولى بر اثر حمق و نافهمى مایه زیان و ضررت مى‏شود .

 عن علىّ علیه السّلام : اكبر الحمق الاغراق فی المدح و الذّمّ .

على علیه السّلام فرموده است : بزرگترین مراتب حماقت زیاده - روى در تحسین و توبیخ است .

 عن الصّادق علیه السّلام : الاخوان ثلاثة فواحد كالغذاء الّذى یحتاج الیه كلّ وقت فهو العاقل و الثّانى فی معنى الدّاء و هو الاحمق و الثّالث فی معنى الدّواء فهو اللّبیب .

 امام صادق علیه السّلام فرموده : رفقاى صمیمى كه همانند برادر بآدمى وابسته و نزدیك هستند سه قسمند .

 اول ، كسى است كه مانند غذا از لوازم ضرورى زندگى بحساب مى‏آید و در همه حالات ، آدمى بوى نیاز دارد او رفیق عاقل است .

 دوّم ، كسى است كه وجود او براى انسان بمنزله یك بیمارى مزاحم و رنج‏آور است و او رفیق احمق است .

 سوّم ، رفیقى است كه وجود نافعش بمنزله داروى شفابخش و ضدّ بیمارى است و او رفیق لبیب یعنى روشنفكر بسیار عاقل است .

 قال امیر المؤمنین علیه السّلام : لا یزال العقل و الحمق یتغالبان على الرّجل الى ثمانى عشر سنة فاذا بلغها غلب علیه اكثرهما فیه .

على علیه السّلام فرموده است : پیوسته عقل و حماقت در مزاج نوجوانان تازه بالغ در جنگ و ستیزند تا بحران تكلیف را پشت سر بگذارند و بسن هجده سال برسند .

 در آن موقع اگر ساختمان فكرى جوان ، طبیعى و سالم باشد كم‏كم عقل پیروز مى‏شود و حماقت شكست میخورد ، و اگر اساسا احمق باشد حماقت بر عقل غالب خواهد شد .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال : لا غناء اخصب من العقل و لا فقر احطّ من الحمق .

امام صادق علیه السّلام فرموده : خیر و بركت هیچ ثروتى بقدر عقل نیست ، و پستى و ذلّت هیچ فقرى به پایه حماقت كه فقر عقلى است نمیرسد .

 العیسوىّ علیه السّلام قال : عالجت الأحمق فلم اقدر على اصلاحه .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام قال : لا تمارین حلیما و لا سفیها فانّ الحلیم یقلیك و السّفیه یؤذیك .

حضرت مسیح بن مریم فرمود : براى علاج مردم احمق كوشش كردم ولى نتوانستم آنان را درمان نمایم و نارسائى عقلشان را اصلاح كنم‏امام صادق علیه السّلام فرموده : نه با بردبار دانا مراء و جدال كن و نه با سفیه نادان ، چه انسان بردبار كینه شما را در دل می گیرد و سفیه نادان به آزارت دست میزند .

 على ( ع )  می فرمود : الحمق داء لا یداوى و مرض لا یبرء .

حماقت دردى است بى‏درمان و مرضى است خوب نشدنى .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :