تبلیغات
بیقرار ظهور

حیوة و زندگى‏

یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ* .

این خالق تواناى جهان است كه پیوسته موجودات زنده را از عناصر مرده عالم بیرون مى‏كشد و از پیكر موجودات زنده عناصر مرده را خارج میسازد .

عن علىّ علیه السّلام : و اعلم انّ مالك الموت هو مالك الحیاة و انّ الخالق هو الممیت .

 قال علىّ علیه السّلام : ثمرة طول الحیاة السّقم و الهرم .

على علیه السّلام ضمن نامه‏اى كه بفرزندش حضرت مجتبى ( ع ) نوشته فرموده است : فرزند عزیز بدان كه مالك و فرمانرواى مرگ در جهان خلقت همان كسى است كه مالك زندگى و حیات است و خالقى كه آفریننده موجود زنده است میراننده او است یعنى عالم داراى دو مبدء نیست .

 على علیه السّلام فرموده : نتیجه زندگى دراز مدّت ، رنجورى و پیرى است .

 عن ابى عبد اللَّه علیه السّلام انّه قال : من استوى یوماه فهو مغبون و من كان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط و من كان آخر یومیه شرّهما فهو ملعون و من لم یر الزّیادة فی نفسه فهو الى النّقصان و من كان الى النّقصان فالموت خیر له من الحیاة .

امام صادق علیه السّلام در باره رشد مداوم شخصیت و كمالات روزافزون انسان فرموده است : كسى كه دو روزش در بهره زندگى و رشد انسانى یكسان باشد در معامله نقد عمر مغبون است و كسى كه امروزش بهتر از دیروز باشد شایسته است كه مورد غبطه دگران واقع شود و توفیق او را تمنا كنند و كسى كه امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حقّ است و كسى كه نفس خود را پیوسته در كمال تازه‏اى نبیند و در معنویات خویش احساس فزونى ننماید در معرض كمبود و نقص قرار گرفته است و كسى كه در راه نقص قدم برمیدارد مرگ از زندگى براى او بهتر است .

 الا و انّ امامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه . . .

 و كأنّی بقائلكم یقول اذا كان هذا قوت ابن ابى طالب فقد قعد به الضّعف عن قتال الاقران و منازلة الشّجعان الا و انّ الشّجرة البریّة اصلب عودا و الرّوائع الخضرة ارقّ جلودا و النّباتات البدویّة اقوى وقودا و ابطا خمودا . . .

 و اللَّه لو تظاهرت العرب على قتالى لما ولّیت‏

عنها و لو امكنت الفرص من رقابها لسارعت الیها .

آگاه باشید كه پیشواى شما از دنیاى خود ، به دو جامه كرباس و دو قرصه نان اكتفا نموده است .

 گوئى مى‏بینم كسانى از شما خواهند گفت اگر غذاى فرزند ابى طالب این باشد ضعف و ناتوانى بر وى چیره مى‏شود و از جنگ با اقران و امثال و پیكار با شجاعان و دلیران باز مى‏ماند .

براى اینكه در باره آن حضرت چنین گمانى نبرند و او را ناتوان و ضعیف نپندارند و از نظر زیستى ، غذاهاى رنگارنگ و رفاه زندگى را معیار قوّت و نیرومندى تصوّر نكنند به حیات درختان وحشى و اهلى و قوّت و ضعف آنها اشاره نموده و فرموده است : درختان برّى و جنگلى ، چوبشان محكمتر است و اشجار سر سبز باغها ، پوستى نازكتر دارند ، آتش نباتات خود روى بیابانها فروزان‏تر است و دیرتر خاموش مى‏شود .

 بخدا قسم اگر تمام عربها براى جنگ با من متّحد شوند از آنان روى نمی گردانم و اگر فرصتى بدست آید خود باین كار مى‏شتابم .

قال علىّ علیه السّلام : العلم حیات و الایمان نجات .

 على علیه السّلام فرموده : علم مایه زندگى و حیات است و ایمان باعث رستگارى و نجات .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :