تبلیغات
بیقرار ظهور

خدا و قدرت او

یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ* .

این خالق تواناى جهان است كه پیوسته موجودات زنده را از عناصر مرده عالم بیرون مى‏كشد و از پیكر موجودات زنده عناصر مرده را خارج میسازد .

عن علىّ علیه السّلام : و اعلم انّ مالك الموت هو مالك الحیاة و انّ الخالق هو الممیت .

 على علیه السّلام ضمن نامه‏اى كه بفرزندش حضرت مجتبى ( ع ) نوشته فرموده است : فرزند عزیز بدان كه مالك و فرمانرواى مرگ در جهان خلقت همان كسى است كه مالك زندگى و حیات است و خالقى كه آفریننده موجود زنده است میراننده او است یعنى عالم داراى دو مبدء نیست .

 عن الفضل قال سمعت الرّضا علىّ بن موسى علیه السّلام یقول فی دعائه : سبحان من خلق الخلق بقدرته و اتقن ما خلق بحكمته و وضع كلّ شى‏ء منه موضعه بعلمه .

فضل میگوید : از حضرت رضا علیه السّلام شنیدم كه در دعاء خود میگفت : منزّه است خداوندى كه بقدرت خود موجودات را آفریده و با حكمت خود نظام آفرینش را متقن و محكم ساخته و با علم خویش هر چیزى را در جاى خود قرار داده است .

 قال علىّ علیه السّلام : و ما الّذى نرى من خلقك و نعجب له من قدرتك و نصفه من عظیم سلطانك و ما تغیب عنّا منه و قصرت ابصارنا عنه و انتهت عقولنا دونه و حالت ستور الغیوب بیننا و بینه اعظم فمن فرغ قلبه و اعمل فكره لیعلم كیف اقمت عرشك و كیف ذرات خلقك و كیف علّقت فی الهواء سمواتك و كیف مددت على مور الماء ارضك رجع طرفه حسیرا و عقله مبهورا و سمعه والها و فكره حائرا .

على علیه السّلام  می فرماید : پروردگارا چیست آنچه را كه ما از آفریده‏هاى تو مى‏بینیم و با مشاهده آنها از قدرتت بشگفتى مى‏آئیم و آنها را به نشانه سلطنت و فرمانروائى عظیمت توصیف مى‏كنیم ، و حال آنكه چیزهائى كه از ما پنهان است و چشم ما آنها را نمى‏بیند و عقلهاى ما از دركش وامانده و عاجز است و پرده‏هاى غیب ، آنها را از ما پوشیده است بمراتب بزرگتر و عظیم‏تر است .

 كسى كه دل را از هر توجّهى خالى كند و فكر خود را بكار اندازد و راه مطالعه و تحقیق را پیش گیرد براى آنكه بداند چگونه عرش عظیمت را بر پا داشته‏اى و چگونه مخلوقات خود را آفریده‏اى و چگونه آسمانهایت را در هوا معلّق نگاهداشته‏اى و چگونه زمینت را بر جریان سریع آب گسترده‏اى ، پس از مطالعه بسیار سرانجام با دیده وامانده و اندوهگین ، با عقل شكست خورده ، با گوش از كار افتاده ، با اندیشه حیرت‏زده و سرگردان از این سفر علمى و سیر تحقیقى برمی گردد .

نشانی جدید بیقرار ظهور

كل بازدید ها :