تبلیغات
بیقرار ظهور

چرا ما از خدا درخواست ولایت نمی کنیم ؟ چرا درخواست حکمت نمی کنیم ؟

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

 

كل بازدید ها :