تبلیغات
بیقرار ظهور

خدایا ! ما خراب کردیم ، مگر تو ما را مشمول غفران خودت قرار دهی و مشمول رحمت خودت قرار دهی

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

 

كل بازدید ها :