تبلیغات
بیقرار ظهور

خدایا ! چقدر زیبا ما را به سمت خودت کشاندی

خدایا ! چقدر خوب ما را سمت خودت کشاندی

خدایا ! مواظبت کن از ما ، کمکمان کن

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

كل بازدید ها :