تبلیغات
بیقرار ظهور

خدایا ! توشه امان را محکم کن خدایا ! توفیق عطاکن خدایا ! انصاف نیست ما در خلال جنگ حواسمان به توشه باشد

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

 

كل بازدید ها :