تبلیغات
بیقرار ظهور

بیاییم رذائل فکری را از خودمان دور بکنیم

بیاییم نجاسات فکری را از خودمان دور کنیم

بیاییم جهنمیات فکری را از خودمان دور کنیم

بیاییم فکرمان را اشبه به فکر امام ( ع ) کنیم

بیاییم ارزشی فکر کنیم و ارزش ها در فکر ما باشد

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

كل بازدید ها :