تبلیغات
بیقرار ظهور

انصاف نیست در جایی که در دنیایی که اینقدر ظلم و ناجوری هست ما هم راه خیرات را به روی خودمان ببندیم

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

 

كل بازدید ها :