تبلیغات
بیقرار ظهور

روز قیامت هیچ چیز به درد آدم نمی خورد ، نه اموال ، نه فرزندان ؛ تنها چیزی که به درد آدم می خورد قلب سلیم است

نشانی جدید پایگاه بیقرار ظهور

 

كل بازدید ها :